POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców (Kupujących) przez Administratora Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.miya.com.pl . Jeżeli Usługobiorca (Kupujący) nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać Produktów oferowanych przez za pośrednictwem Sklepu internetowego www.miya.com.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych jest MIYA Anna Dylicka,  ul. Górczewska 200/361, 01-460 Warszawa, NIP 9710187277, REGON 381819242.

1.2. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

1.3. Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem:

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Kupującym) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Kupującego.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

2.1.3. prowadzenie działań marketingowych, w tym w szczególności przesyłanie Usługobiorcy za jego zgodą informacji handlowych i reklamowych drogą elektroniczną. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem Rejestracji w Sklepie internetowym.

2.2. W przypadku Usługobiorców (Kupujących), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Usługobiorcę (Kupującego) i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Kupującego) płatności za ich pośrednictwem.

2.2.1. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest: spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935; NIP: 779-236-98-87; REGON: 301345068.

2.3. W celu zrealizowania dostawy Produktu do Kupującego Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Kupujących) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy podmiotom świadczącym usługę dostarczenia przesyłki do Kupującego.

2.4. Dane osobowe Usługobiorców (Kupujących), nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

2.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), zaś w przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane: nazwa, adres, numer NIP, numer REGON, numer KRS.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia Umowy sprzedaży Produktów.

2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies oraz Web Beacons podczas korzystania ze Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in.zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość zablokowania zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

2.8. Administrator zbiera anonimowe informacje, takie jak np. nazwa domeny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są w szczególności w celach: technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te mogą zostać wykorzystane do gromadzenia informacji statystycznych lub marketingowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą telefonu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Administratorem za pośrednictwem Sklepu internetowego a Usługobiorcą (Kupującym) będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

2.9. Administrator zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron przy wykorzystaniu programu Google Analytics. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu internetowego. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczeniu Usług elektronicznych poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolna. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem sklepu.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt.3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o oświadczenie Usług elektronicznych dostępnych poprzez Sklep internetowy przyszły Usługobiorca (Kupujący) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres mailowy info@miya.com.pl

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.3.2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.3. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.